Quý I 2018, dư nợ cho vay trung, dài hạn tăng trưởng mạnh

Tin Tức
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk cho biết, đến hết quý I-2018 tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 83.200 tỷ đồng, tăng 3,44% (tăng 2.766 tỷ đồng) so với đầu năm, tăng 18,03% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, dư nợ cho vay trung, dài hạn có tốc độ tăng trưởng mạnh với 36.358 tỷ đồng, chiếm 43,7% tổng dư nợ cho vay, tăng 6,72% so với đầu năm và 16,75% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ngắn hạn 46.842 tỷ đồng, chiếm 56,3% tổng dư nợ cho vay, tăng 1,03% so với đầu năm, tăng 19,05% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 40.300 tỷ đồng, tăng 0,41% (tăng 164 tỷ đồng) so với đầu năm và 9,06% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động vốn trên 12 tháng 15.284 tỷ đồng, chiếm 37,9% nguồn vốn huy động, tăng 14,3% so với đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, huy động từ tiền gửi trên địa bàn đạt 39.540 tỷ đồng, chiếm 98,1% nguồn vốn huy động.
Giang Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *